Tasky Tomi

Čo robiť, keď cesto nekysne, ako odstrániť fľaky od červeného vína? Je lepší prášok alebo gél? S našim webovým magazínom, vás už nezastihne nepripravených.

Exekúcia predajom nehnuteľných vecí: Kedy a ako sa vykonáva?

Exekúcia predajom nehnuteľnosti je jednou z najproduktívnejších foriem vymáhania pohľadávok po zrážkach zo mzdy a prikázaním pohľadávky banke. Je organizovaná exekútorom a spadá pod ustanovenia Exekučného poriadku. Priebeh exekučnej dražby je však časovo náročnejší a podlieha prísnym pravidlám.

V prípade, ak je váš dlžník vlastníkom bytu, domu alebo pozemku je možné voči nemu začať exekučnú dražbu, ak sú dodržané určité pravidlá. Nehnuteľnosť môže ísť do dražby, ak veriteľ s predajom nehnuteľnosti súhlasil, ak je nehnuteľnosť vo vlastníctve dlžníka a nebola mu uložená povinnosť zdržať sa prevodu vlastníckeho práva v zmysle zákona. V prípade, ak pohľadávka neprevyšuje sumu 2000,- EUR a dlžník má nahlásený trvalý alebo prechodný pobyt v nehnuteľnosti, ktorá má byť predmetom predaja, exekúciu nie je možné začať. Výnimkou môže byť dlh na výživnom, vtedy nezáleží na výške dlhu. Súd môže výnimočne schváliť predaj nehnuteľnosti, v ktorej má povinný nahlásený pobyt, ak sú vedené viaceré exekúcie, ktoré prevyšujú sumu 2000,- EUR. Je potrebné preukázať, že pohľadávka nemôže byť uspokojená iným spôsobom. Ak má nehnuteľnosť viacero vlastníkov, nie je to prekážka v začatí exekučného konania. Spolumajiteľ môže zastaviť dražbu, ak vyplatí exekútorovi sumu draženého podielu.

paragraf

Cena draženej nehnuteľnosti sa určuje na základe znaleckého posudku, ktorý zabezpečí exekútor. Znalec v znaleckom posudku určí hodnotu nehnuteľnosti zníženú o závady, ktorými sa rozumie aj vecné bremeno a záložné právo. Výška vyvolávacej sumy sa určí tak, že hodnota nehnuteľnosti sa zníži o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie a zvýši o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Nájomné práva, vecné bremená podľa osobitného predpisu a záložné právo vydražiteľ preberá bez započítania na najvyššie podanie.

Určením najnižšieho podania exekútor vyberie termín dražby a informuje o jej konaní prostredníctvom dražobnej vyhlášky. V dražobnej vyhláške stanoví lehotu na zloženie dražobnej zábezpeky, ktorú sú záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti povinní uhradiť v hotovosti, šekom, alebo prevodom financií na účet exekútora. Dražba sa koná dovtedy, kým exekútor neudelí príklep na dané podanie od dražiteľov.

soudní rozhodnutí

Ak sa pri dražbe neurobilo ani najnižšie podanie, dražbu je možné opakovať najskôr po uplynutí 30 dní. V takomto prípade môže najnižšie podanie znížiť na tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom. Ak je aj opakovaná dražba neúspešná, exekútor môže určiť termín konania tretej dražby a znížiť najnižšie podanie na polovicu ceny určenej znalcom. Dražbu nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník hlásený trvalý alebo prechodný pobyt je možné opakovať len jedenkrát. Ak sa nehnuteľnosť nepodarí predať do dvoch rokov od vydania exekučného príkazu, exekútor vydá upovedomenie o ukončení exekúcie predajom nehnuteľnosti.

V prípade úspešnej exekučnej dražby sa výťažok rozdeľuje medzi trovyexekúcie okrem trov vzniknutých v súvislosti s vedením exekúcie inými spôsobmi ako predajom nehnuteľnosti, vyplatením nedoplatkov výživného na maloleté dieťa, pohľadávky zabezpečenej záložným právom. Ďalej do toho spadajú aj pohľadávky na daniach, clách, zdravotnom poistení, sociálne a dôchodkové sporenie a iné exekučné pohľadávky. Proti výsledku rozvrhového konania je možné podať odvolanie do 3 dní, následne o výťažku rozhoduje súd. Exekútor je povinný vyplatiť pohľadávky oprávneným osobám v lehote 7 dní.

právní doložka

Vymáhanie pohľadávky exekučnou dražbou je časovo náročné. Problém môže nastať práve v nedosiahnutom uspokojení veriteľa z dôvodu rozvrhu výťažku, kedy sú uprednostnení veritelia so záložným právom. Napriek časovo náročnému procesu sa jedná o jeden z najúspešnejších procesov vymáhania pohľadávky najmä pokiaľ dlžník nemá iné dlhy.

Ak sa však rozhodnete pre riešenie vymáhania pohľadávky, odporúčame riešiť problém skôr a to mimosúdnou cestou, kedy je najlepším riešením obrátiť sa na spoločnosť Claims Collection. Spoločnosť Claims Collection sa zaoberá profesionálnym vymáhaním pohľadávok a poskytuje kvalitné služby pre svojich klientov, preto neodkladajte riešenie na zajtra, ale ešte dnes kontaktujte odborníkov z Claims Collection.

Příští u příspěvku

Předešlý u příspěvku

© 2024 Tasky Tomi

Šablona od Anders Norén